Profile

ข้อมูลส่วนบุคคล

นายคมกริช ซ้อนบุญ : ตำแหน่ง ครู คศ.3
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21170

การศึกษา

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา

เริ่มรับราชการ

วันที่ 16 พฤศภาคม 2534 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

Paris

Komkrit Zonboon

Tue. 17 September 1968

komkrit

Komkrit Zonboon

Tue. 17 September 1968

komkrit

Komkrit Zonboon

Tue. 17 September 1968

Chamnansamakkhiwitthaya School
Kloangpoon Klaeng Rayong Thailand