ผลงาน/เกียรติประวัติ

นายคมกริช ซ้อนบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน
2562 ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีระยอง ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดระยอง Click Here
2562 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.2562 คุรุสภา Click Here
2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคกลางภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ สพฐ Click Here
2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 7 ประเภทหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคกลางภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ สพฐ Click Here
2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดและแข่งขันการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคกลางภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ สพฐ Click Here