บันทึกผลการปฏิบัติงาน ตาม ว21 :

นายคมกริช ซ้อนบุญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการประเมิน ร่องรอย/เครื่องมือ/หลักฐาน
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 4 Click Here
  1.2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 5 Click Here
Click Here
1.3 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 4 Click Here
1.4 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 4 Click Here
  1.5 คุณภาพผู้เรียน
1.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
5 Click Here
1.5.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 4 Click Here
1.6 การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 4 Google Classroom
Google Sites
  1.7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5 Google Form
padlet
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 4 Click Here
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 4 Click Here
  2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 Click Here
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3.1 การพัฒนาตนเอง 4 Click Here
  3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 5 Click Here
4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 4 Click Here