ปฏิบัติงานสอน

- ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 18 คาบ

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 คาบ ได้แก่ ชุมนุม ที่ปรึกษา/แนะแนว และคุณธรรมเพื่อสังคม

ตารางสอน ปีการศึกษา 2562

Cinque Terre